در محتوای زیر کلمات دشوار درس دوم فارسی کتاب ششم را تمرین خواهند کرد.

دریافت کنید و علاوه بر استفاده در کلاس های درس در اختیار دانش آموزان نیز قرار دهید.

 

دریافت
مدت زمان: 3 دقیقه