در محتوای زیر کلمات دشوار درس چهارم فارسی کتاب ششم را تمرین خواهند کرد.

دریافت کنید و علاوه بر استفاده در کلاس های درس در اختیار دانش آموزان نیز قرار دهید.

 


دریافت
مدت زمان: 1 دقیقه 59 ثانیه