در ویدئوی زیر استفاده دانش آموزان از تابلوی لمسی کلاس را مشاهده می کنید.
مدت زمان: 15 ثانیه